woensdag 26 mei 2010

Brief gemeente: lnformatie asielzoekerscentrum St. Anna terrein

Gemeente Venray: aan de bewoners of gebruikers van dit perceel

Datum: 26 mei 2010            Behandeld door: Kees van Velzen
Ons kenmerk                      Datum uw brief
Pagína 1 van 2                    Uw kenmerk

Onderwerp lnformatie asielzoekerscentrum St. Anna terrein

 
Geachte heer/mevrouw,

In onze brief van 8 april 2010 hebben wij u de eerste informatie verstrekt over een mogelijke vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) op het St. Anna terrein.

Vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geven op 10 juni om 19.30 uur op het gemeentehuis informatie, in een openbare informatieve raadsbijeenkomst, over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum op het St. Anna terrein. U wordt van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen zowel door raadsleden als aanwezige belangstellenden vragen gesteld worden over de werkzaamheden van het COA , de opvang van asielzoekers in het algemeen en de voortgang van invulling van een azc op het St. Anna terrein.

Indien een azc gevestigd wordt in een gemeente, wordt een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA gesloten. In deze overeenkomst worden verschillende voorwaarden vastgelegd, aanvullend op de bestaande regelgeving. Enkele voorwaarden waaraan het college In eerste instantie denkt zijn bijgevoegd. Dit overzicht is niet compleet en dient nader uitgewerkt en kan aangevuld worden door politieke wensen en signalen van burgers en verenigingen.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij Kees van Velzen, afdeling Bestuurszaken van de gemeente, telefoonnummer (0478) 523333. Mocht u meer informatie willen over het COA, dan kunt u met publieksvoorlichting van het COA bellen, telefoonnummer 070 3727249.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders,


CONCEPT MEI 2010

Onderdelen voor de uit te werken bestuursovereenkomst tussen de Gemeente Venray en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met betrekking tot de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) op het St. Anna terrein te Venray:


Het opvangcentrum:
- Globaal stedenbouwkundig plan (GSP)St. Anna 2009 blijlt ongewijzigd de stedenbouwkundige hoofdrichting;
- Vigerende bestemmingsplan buitengebied '81 is van toepassing;
- Geen (tijdelijke) nieuwe bebouwing wordt toegestaan op het terrein;
- Geen bestemmingsplan wijzigingen worden toegestaan;
- Bestaande gebruik eigendom van gebouwen kan ongewijzigd blijven;
- Volgorde van gebruik van bestaande gebouwen t.b.v. het asieizoekerscentrum (azc) zijn eerst de aanwezige rijksmonumenten, dan gemeentelijke monumenten en dan mogelijk op termijn te slopen gebouwen;
- Gebouwen welke niet in gebruik worden genomen door het COA of in gebruik zijn bij andere gebruikers en niet gehandhaafd blijven volgens het overzicht van het GSP St. Anna, worden zo spoedig mogelijk gerenoveerd;
- Open karakter van het terrein blijlt gehandhaafd;
- Professionele eontracten worden overlegd voor het in standhouden van de stulfduinen- en loofbos gebied van St. Anna en het open gebied met wegen en paden;
- In het opvangcentrum mogen maximaal 1200 personen worden opgevangen;

Duur van de overeenkomst:
- De maximale duur van de opvang is 10 jaar, ingaande op1 januari 2011;

De organisatie in en vanuit het opvangcentrum:
- Het COA stelt een bedrijfsnoodplan vast en hanteert dit bij voorkomende gevallen;
- Het COA draagt, na overleg met de gemeente, zorg voor de informatie aan de inwoners van Venray over de vestiging van het azc en over de te volgen procedures, werkzaamheden en mogelijke fasering ed.;
- Het COA stelt een overiegcommissie in die tot doel heelt de relatie tussen omwonenden en het opvangcentrum goed te laten verlopen; In de commissie zijn vertegenwoordigd de Gemeente, politie, COA locatie en plaatselijke bevolking;
- De leerplichtige kinderen op het opvangcentrum worden, in overleg met de Gemeente, afhankelijk van het aantal gespreid geplaatst op verschillende scholen in Venray;
- Voor het verstrekken van informatie of ondersteuning bij mogelijke ealamiteiten is 24 uur per dag vakkundig personeel aanwezig op het aze St. Anna terrein;
- Het COA stelt zich pro actief op, voor onder andere vrijwilligerswerk, voor de leefbaarheid en welzijn van de tijdelijke bewoners bij de begeleiding van het winkelen, van sport en andere recreatieve mogelijkheden ed.