donderdag 15 april 2010

Het azc dat er nooit kwam

Van 1999 tot 2002 was Venray in de ban van de komst van een asielzoekerscentrum, aan de Buitenweg in de wijk Brabander. Het zou vijf jaar onderdak bieden aan maximaal 375 asielzoekers, die werden gehuisvest in stacaravans. In september 2002 blies het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het af. Bijna acht jaar later is Venray opnieuw in beeld. Nu met het St. Annaterrein, op slechts een paar honderd meter van de eerder beoogde locatie.

Lees verder op: www.vandenmunckhof.nl

donderdag 8 april 2010

Brief gemeente: opvanglocatie asielzoekers

Gemeente Venray: aan bewoners of gebruikers van dit perceel

Datum: 8 april 2010     Behandeld door:  Jolanda Bosch
Ons kenmerk:              Datum uw brief
Pagina 1 van 2             Uw kenmerk

Onderwerp: opvanglocatie asielzoekers.

Geachte heer/mevrouw,

Het COA is in gesprek met GGZ en de gemeente over de mogelijke vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers in Venray op het St, Annaterrein, Door middel van deze brief willen wij u graag hierover informeren.

Het COA, GGZ en de gemeente Venray hechten aan een goede informatievoorziening richting alle betrokkenen. Vandaar dat wij u nu al informeren over het feit dat er verkennende gesprekken worden gevoerd, De komende tijd overleggen het COA, GGZ en de gemeente of zij tot een overeenkomst kunnen komen, Pas als er een overeenkomst wordt getekend is het zeker dat er een opvanglocatie komt.

Voorwaarden

De gemeente verleent alleen onder strikte voorwaarden haar medewerking aan de vestiging van een opvanglocatie, De voorwaarden betreffen onder meer de duur van de opvang (maximaal 10 jaar), het aantal asielzoekers (maximaal 1200) en het in 2009 vastgestelde Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St, Anna, Vanzelfsprekend worden er ook afspraken gemaakt over werkgelegenheid, communicatie, omgevingsbeheer, veiligheid en maatschappelijk opvang van de asielzoekers.

Het COA heeft de gemeente Venray benaderd over de mogelijke opvang van asielzoekers, Gelet op de dringende noodzaak van extra opvangplaatsen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat de vestiging van een locatie bespreekbaar is onder strikte voorwaarden, De gemeente en GGZ (eigenaar van het St, Annaterrein) zien kansen om in deze tijd van economische tegenwind toch een stap te kunnen maken in de uitwerking van het Globaal Stedenbouwkundig Plan.  

COA
Het COA is momenteel in heel Nederland op zoek naar nieuwe locaties. De extra capaciteit is nodig, vanwege aflopende bestuursovereenkomsten met andere gemeenten, een lichte stijging in de instroom binnen de opvang - als gevolg van het besluit van de staatssecretaris van Justitie om bewoners uit de gemeentelijke noodopvang recht te geven op opvang in COA-Iocaties - en een daling in de uitstroom.

Meer informatie
Op dit moment worden verkennende gesprekken gevoerd tussen COA en GGZ over de mogelíjkheden om tot een overeenkomst te komen. Zodra duidelíjk wordt dat het COA een opvanglocatie kan realiseren op het St. Annaterrein, ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst met het COA, GGZ en de gemeente. Naar verwachting is hier rond de zomer meer duidelíjkheid over.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij Kees van Velzen, afdelíng Bestuurszaken van de gemeente, telefoonnummer (0478) 523 777. Mailen kan ook: gemeente@venray.nl . Mocht u meer informatie willen over het COA en de opvang van asielzoekers in het algemeen, dan kunt u terecht op www.coa.nl of bel met publíeksvoorlíchting van het COA, telefoon 070-3727249.

Met vriendelijke groet,


Namens het college,

Hans Gilissen                                           Piet Lucassen
Burgemeester Gemeente Venray              gemeentesecretaris

Plan voor asielzoekerscentrum in Venray

In Venray komt mogelijk een asielzoekerscentrum waar maximaal 1200 asielzoekers kunnen worden opgevangen. De gemeente Venray praat hierover met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat de gemeente heeft benaderd voor de mogelijke opvang.
Het opvangcentrum moet komen op het Annaterrein, dat eigendom is van de GGZ. Op het terrein was eerder de psychiatrische instelling Sint Anna gevestigd. De gemeente wil meewerken aan de vestiging van het centrum, maar stelt wel een aantal strikte voorwaarden. Zo wil de gemeente dat het centrum hooguit tien jaar open zal zijn en maximaal 1200 asielzoekers zal herbergen.
Volgens de gemeente is besloten tot medewerking 'gelet op de dringende noodzaak van extra opvangplaatsen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid'. De GGZ en de gemeente denken daarnaast dat het plan kansen biedt om onder meer monumentale panden op het terrein te behouden. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de plannen.
De komende tijd wordt verder overlegd over het plan. De GGZ en het COA moeten nog een overeenkomst sluiten. Ook moet het COA nog instemmen met de voorwaarden van de gemeente. Pas als dat achter de rug is, is het zeker dat er een asielzoekerscentrum komt in Venray.
Het COA is al tijden op zoek naar plekken waar asielzoekerscentra kunnen worden gerealiseerd.

Bron:  fok.nl

zondag 4 april 2010

Politie update 2010 gebiedscan Deventer

Met deze update van de gebiedsscan van 2009 informeert politie Ijsselland het lokaal bestuur en de andere veiligheidspartners over de ontwikkelinge van criminaliteit en (on)veiligheid in de gemeente binnen de regio Ijsselland.

Zededelicten
Wat zedendelicten betreft zien we in Groot Colmschate Bathmen een stijging van het aantal aanrandingen. Zedenzaken worden direct opgepakt door het team Zeden. Wat betreft de pleegplaatsen AZC, Boode en het ziekenhuis is extra aandacht van de gemeente nodig. Overinges is geen concentratie op plaatsen waar te nemen.

Overlastgevende voorzieningen
Asielzoekerscentrum
De samenstelling van de bewoners in het asielzoekerscentrum is in de afgelopen jaren veranderd. De politie constateert meer getraumatiseerde en overlastgevende asielzoekers, welke in tweede instantie in Deventer worden geplaatst voor speciale begeleiding. Dit leidt tot aanverwante problematiek. Het team Groot Colmschate Bathmen heeft twee taak accenthouders benoemd die wekelijks spreekuur houden in het asielzoekerscentrum. De politie heeft haar inzet richting de COA verdubbeld. Het team is overigens erg tevreden over de samenwerking met partners.

Lees verder op: www.politie.nl