donderdag 8 april 2010

Brief gemeente: opvanglocatie asielzoekers

Gemeente Venray: aan bewoners of gebruikers van dit perceel

Datum: 8 april 2010     Behandeld door:  Jolanda Bosch
Ons kenmerk:              Datum uw brief
Pagina 1 van 2             Uw kenmerk

Onderwerp: opvanglocatie asielzoekers.

Geachte heer/mevrouw,

Het COA is in gesprek met GGZ en de gemeente over de mogelijke vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers in Venray op het St, Annaterrein, Door middel van deze brief willen wij u graag hierover informeren.

Het COA, GGZ en de gemeente Venray hechten aan een goede informatievoorziening richting alle betrokkenen. Vandaar dat wij u nu al informeren over het feit dat er verkennende gesprekken worden gevoerd, De komende tijd overleggen het COA, GGZ en de gemeente of zij tot een overeenkomst kunnen komen, Pas als er een overeenkomst wordt getekend is het zeker dat er een opvanglocatie komt.

Voorwaarden

De gemeente verleent alleen onder strikte voorwaarden haar medewerking aan de vestiging van een opvanglocatie, De voorwaarden betreffen onder meer de duur van de opvang (maximaal 10 jaar), het aantal asielzoekers (maximaal 1200) en het in 2009 vastgestelde Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St, Anna, Vanzelfsprekend worden er ook afspraken gemaakt over werkgelegenheid, communicatie, omgevingsbeheer, veiligheid en maatschappelijk opvang van de asielzoekers.

Het COA heeft de gemeente Venray benaderd over de mogelijke opvang van asielzoekers, Gelet op de dringende noodzaak van extra opvangplaatsen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat de vestiging van een locatie bespreekbaar is onder strikte voorwaarden, De gemeente en GGZ (eigenaar van het St, Annaterrein) zien kansen om in deze tijd van economische tegenwind toch een stap te kunnen maken in de uitwerking van het Globaal Stedenbouwkundig Plan.  

COA
Het COA is momenteel in heel Nederland op zoek naar nieuwe locaties. De extra capaciteit is nodig, vanwege aflopende bestuursovereenkomsten met andere gemeenten, een lichte stijging in de instroom binnen de opvang - als gevolg van het besluit van de staatssecretaris van Justitie om bewoners uit de gemeentelijke noodopvang recht te geven op opvang in COA-Iocaties - en een daling in de uitstroom.

Meer informatie
Op dit moment worden verkennende gesprekken gevoerd tussen COA en GGZ over de mogelíjkheden om tot een overeenkomst te komen. Zodra duidelíjk wordt dat het COA een opvanglocatie kan realiseren op het St. Annaterrein, ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst met het COA, GGZ en de gemeente. Naar verwachting is hier rond de zomer meer duidelíjkheid over.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij Kees van Velzen, afdelíng Bestuurszaken van de gemeente, telefoonnummer (0478) 523 777. Mailen kan ook: gemeente@venray.nl . Mocht u meer informatie willen over het COA en de opvang van asielzoekers in het algemeen, dan kunt u terecht op www.coa.nl of bel met publíeksvoorlíchting van het COA, telefoon 070-3727249.

Met vriendelijke groet,


Namens het college,

Hans Gilissen                                           Piet Lucassen
Burgemeester Gemeente Venray              gemeentesecretaris

Geen opmerkingen:

Een reactie posten