maandag 13 september 2010

Asielzoekerscentrum op Sint Annaterrein verdeelt Venray in voor- en tegenstanders

Wanneer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ergens een asielzoekerscentrum (azc) wil openen, leidt dit altijd tot protesten, bezwaren en verzet onder een deel van de bevolking. Maar desondanks komen de azc's er in de regel toch. En wanneer het er eenmaal is,wordt het azc ook snel als een realiteit aanvaard. Een recent voorbeeld is het asielzoekerscentrum in Tienray. In Venray, waar het COA op het Sint Annaterrein voor de duur van tien jaren 1200 asielzoekers wil huisvesten, is dit niet anders. Onlangs werden door tegenstanders van dit azc anoniem pamfletten in straten rondom het Sint Annapark geplakt. Hieronder een gesprek met burgemeester Hans Gilissen van Venray, die niet onwelwillend staat tegenover de komst van een azc in Venray, en Tom van den Hoek, die zich naar voren geschoven heeft als spreekbuis voor allen die hiertegen wel bezwaar hebben.

Hans Gilissen: Deze discussie moeten we volgens de democratische regels voeren. Op de vraag hoe ver de gesprekken tussen het COA en de GGZ, de eigenaar van Sint Anna, gevorderd zijn, kan de burgemeester slechts antwoorden, dat het loopt. "Juridisch gezien is de gemeente geen partij. Het is een zaak tussen de verhuurder (GGZ) en huurder (COA). Toen ons het verzoek van het Ministerie van Justitie bereikte, hebben we niet zondermeer de deur dichtgegooid, maar de mogelijkheden van dit verzoek bestuurlijk zorgvuldig overlegd. De uitkomst was, dat de gemeente Venray niet onwelwillend tegenover een azc staat, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn: De natuurwaarden van het Sint Annaterrein mogen niet aangetast worden. De vestiging van het azc mag de middellange termijndoelen voor en ambities met het terrein niet doorkruisen. De interne en externe veiligheid dienen gewaarborgd te zijn. De maximale duur van tien jaren is definitief en de monumentale gebouwen dienen intact en gehandhaafd te blijven. Kortom, planologisch,technisch en naar het bestemmingsplan staat niets een azc op het Sint Annaterrein in de weg."

1200 is aanvaardbaar
Aanvankelijk was er sprake van 1500 asielzoekers,maar dit aantal is door het COA verlaagd naar 1200. Hans Gilissen:"Die 1500 was natte vingerwerk, met een timmermansoog vastgesteld.1200 is reëel en aanvaardbaar. Het COA zal zorgvuldig bekijken welke gebouwen voor huisvesting geschikt zijn of gemaakt kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd, dat het COA asielzoekers alleen zal huisvesten onder optimale sociale en menswaardige omstandigheden en voorwaarden." Op de vraag of 1200 asielzoekers niet veel is, wanneer men bedenkt, dat er op hetzelfde terrein nooit meer dan 800 psychiatrische patiënten gehuisvest waren, antwoordt Gilissen: "Een vergelijking met vroeger is niet te maken. De huidige infrastructuur is geheel anders dan toen. Bovendien kunnen ook allerlei utiliteitsgebouwen verbouwd worden tot geschikte woonruimten. Ook moeten we niet vergeten,dat er toentertijd ook heel veel, noem het "verzorgend personeel" op het Sint Annaterrein gehuisvest was." Wanneer het gesprek op de anonieme pamfletten komt, wordt de vraag gesteld: Waar is het misgaan, zodat burgers alleen maar anoniem hun bezwaren tegen het azc kenbaar durven te maken? Gilissen antwoordt:"Ik weet niet waar het misgegaan is,waarom burgers niet openlijk hun verhaal durven te vertellen. Ik weet wel, dat de zorgen en angsten van burgers nooit gebagatelliseerd mogen worden. Dat zullen wij ook zeker niet doen, want die bezorgdheid is terecht. Maar er zijn wel democratische spelregels, waaraan iedereen zich dient te houden. Ik vind ook,dat niemand mensen, in dit geval asielzoekers, mag kwetsen."

Democratische spelregels
De burgemeester besluit met:"Wanneer het COA en de GGZ eruit zijn,zal er een openbaar debat komen, waarin iedereen zijn verhaal kan komen doen. Het COA heeft van meet af aan expliciet aangegeven, dat het wil, dat een besluit over het azc op democratische wijze, dus ook door de Venrayse gemeenteraad, goedgekeurd wordt. Ik roep hierbij alle burgers op zich in deze moeilijke discussie als nette, beschaafde mensen te gedragen, zich daarbij te laten leiden door de democratische spelregels en elkaar en elkaars mening te blijven respecteren."

Tom van den Hoek: Het gaat mij om duidelijkheid over een azc op Sint Anna "
Ik zie het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zeggen, wat ik vind. In een democratie mag iedereen een mening hebben en die ook uiten. Maar wanneer dat een azc betreft,word je voor racist uitgemaakt. Alleen een "maatschappelijk correcte mening" over een azc schijnt acceptabel", begint Tom van den Hoek."Daarom is het moeilijk om medestanders te vinden, die openlijk hun mening zeggen. Vandaar die anonieme pamflettenactie. Toch krijg ik veel blijken van waardering en bijval.Ik uit mijn protest tegen het azc openlijk, maar ben daarom nog geen racist. Ik heb niks tegen asielzoekers, wel tegen degenen, die asielzoekers hier toelaten. Vang asielzoekers op in een buurland van het land, waar ze vandaan komen. Daar blijven ze in hun eigen culturele omgeving en kunnen ze hun asielaanvraag afwachten. Een lange reis naar en jarenlange opvang in Nederland is dan niet nodig." Een gepland azc komt er in de regel toch."Ja,een azc wordt burgers gewoon door de strot geduwd.Met hun bezwaren en zorgen wordt helemaal geen rekening gehouden."

Duizend wachtenden
Tom, 25 jaar, staat al drie jaren ingeschreven voor een huurwoning bij Wonen Venray. "Uit navraag bleek, dat er ruim duizend mensen op deze wachtlijst staan. Ik,evenals vele anderen, vind dan ook, dat het Sint Annaterrein als Venray's erfgoed aan de Venraynaren teruggegeven moet worden. Hier moeten betaalbare huur- en koopwoningen voor starters gerealiseerd worden. Ik woon graag in Venray en wil daar blijven wonen. Ook wil ik, dat later mijn kinderen in Venray in een oorspronkelijke en karakteristieke Nederlandse omgeving opgroeien. Maar jonge Venraynaren, die samen willen gaan wonen, zullen gedwongen worden om naar elders te vertrekken. Ik laat dus mijn proteststem horen uit puur zelfbehoud."

Leerprestaties verslechteren
De schatting is,dat ongeveer tien procent van de asielzoekers kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn."Deze kinderen worden op onze basisscholen geplaatst. Ze spreken geen Nederlands en hebben vaak een leerachterstand. Hierdoor vergen ze veel aandacht van de leerkrachten, waardoor de leerprestaties van onze kinderen zullen verslechteren. Ouders plaatsten daarom hun kinderen bewust op witte scholen, maar die zullen,wanneer het azc er komt, ook "verkleuren".

Slechts incidenten
Twee andere bezwaren tegen het azc heeft Tom nog:"We halen met asielzoekers niet altijd de allerbeste binnen. Er zijn voortdurend gevallen van intimidatie, geweldpleging, diefstal, beroving en vernieling, gepleegd door asielzoekers. Deze worden angstvallig uit de media gehouden. Maar wanneer je zoekt blijkt het helemaal niet om "slechts incidenten" te gaan. We moeten respect voor elkaars cultuur hebben, maar ik weet ook, dat niet alle culturen samen kúnnen gaan. Veel asielzoekers komen uit islamitische landen en hebben heel andere waarden en normen, dan wij hier. Die zullen ze zeker niet zomaar opgeven, ook niet wanneer ze in Nederland verblijven. Daarvan zijn er voorbeelden te over." Onlangs is door Tom en zijn medestanders de website http://www.venraytegenazc.blogspot.com/ geopend, waarop alles omtrent de komst van een azc en alles wat daaraan verwant is, geplaatst zal worden. "Hier willen we de mensen informeren, wat de gevolgen van een azc voor Venray zijn. Wij geven duidelijke,relevante informatie over azc's elders. Informatie die men zelden in de reguliere media aantreft, zoals over voorvallen met asielzoekers elders in het land. Dit doen wij omdat er altijd wordt verteld, dat er bij de komst van een azc bijna geen criminaliteitsstijging is en dat niemand zich zorgen hoeft te maken om zijn veiligheid. De feiten liegen er echter niet om. Op deze site kunnen mensen reageren en hun mening over een azc op het Sint Annaterrein plaatsen", aldus Tom van den Hoek.

Tekst: Jan Pieter Thijssen
Bron: De Trompetter
Woensdag 8 september 2010 DE TROMPETTER/E3 JOURNAAL Pagina 11

3 opmerkingen:

  1. Is Tom nog vrijgezel? Hij lijkt me een leuke jongen om eens mee te stappen.

    Groetjes,

    Mariska

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Als het aan mij ligt hoeft er geen asielzoekers centrum te komen. Ik sta ook al 2 jaar ingeschreven voor een woning en moet zowiezo nog een jaar wachten voordat ik kans krijg op een woning. Dan kan de gemeente het toch niet steunen dat hier in een keer 1200 asielzoekers komen wonen?

    BeantwoordenVerwijderen